Matematik Etkinlikleri

6.sınıf, 7.sınıf, 8.sınıf ilköğretim matematik etkinlik örnekleri

Sayıların Kareköklerini Tahmin Edelim

Ders: Matematik

Sınıf: 8-A

Öğrenme Alanı: Sayılar

Alt Öğrenme Alanı: Kareköklü sayılar

Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, tahmin edebilme

Kazanım 1: Tam kare olan sayıların kareköklerini tahmin etme

Kazanım 2: Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemi anlama

Kavramlar: Kareköklü sayı, tam kare ifade

Ara disiplin: Sayılar arası ilişkiler ve sayı çeşitleri

Araç ve Gereçler: Kareli kağıt, renkli kalem, hesap makinesi

Yöntem ve Teknikler: Tahmin, buluş yoluyla öğrenme, gösterip yaptırma, boşluk doldurma

Öğrenci Sayısı: 20

Süre: 2 ders saati

Hazırlık: Sınıfa ayrıt uzunluğu belli olmayan küp şeklinde bir kutu getirilir. Öğrencilerden, kutunun bir yüzünün alanını tahmin etmeleri istenir. Bu tahmin stratejisine hangi işlemi yaparak vardıkları şeklinde bir tartışma ortamı oluşturulur. Öğrencilerden eskiden kullanılan matematik ve geometri terimlerinin günümüzde ne gibi değişimlere uğradığı hakkında düşünceleri sorulur.

Uygulama: Kareli kağıt üzerindeki her bir karenin alanını 1 birim kare olarak kabul edelim. Öğrencilerden kareli kağıtlara farklı boyutlarda kareler çizmeleri istenir. Çizdikleri kareleri renkli kalemlerle boyarlar.

Boyayarak oluşturulan karelerin kenar uzunlukları kaçar birim?

Alanları kaç birim kare?

Burada alanı bulmak için kenar uzunluğunu kendisiyle çarptığımız için çıkan sonucun tam kare bir ifade olduğu vurgulanır.

Karekök sembolü tanıtılır ve kullanılır.

Bulduğumuz alanı karekök içine yazarak karşılığının karenin bir kenarı olduğu belirtilir.

Kök 25, kök 121, kök 10000 değerlerini hesap makinesi kullanarak bulmaları ve tahminlerini kontrol etmeleri istenir.

Öğrencilerden gruplar oluşturmaları ve tam kare olan sayılar bulup kendi aralarında kareköklerini tahmin etmeleri istenir.

Öğrencilerden Atatürk’ün yazdığı geometri kitabının bir örneğini bulmaları ve bu kitapla ilgili bir kompozisyon yazmaları istenir.

Ölçme ve Değerlendirme:

1. Aşağıdaki sayılardan tam kare doğal sayı olanları belirleyiniz.

a) 196     b) 1849     c) 348     d) 642

2. Bir küpün yüzey alanı 294 cm2 dir. Bu küpün ayrıt uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5cm     b) 7cm     c) 9cm     d) 12cm

3. Alanı 36 birim kare olan bir kare çiziniz ve renkli kalemle boyayınız. Çizeceğiniz karenin bir kenarını nasıl tahmin edersiniz?

                                                                                                                               Fatih KARA

                                       Matematik Öğretmeni

Üslü Sayılardaki Örüntüler

Ders: Matematik

Sınıf: 6-A

Öğrenme Alanı: Cebir

Alt Öğrenme Alanı: Örüntü ve ilişkiler

Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim

Kazanım 1: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

Kazanım 2: Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemi anlama

Kavramlar: Üslü sayı, örüntü

Araç ve Gereçler: Kağıt, makas, hesap makinesi

Yöntem ve Teknikler: Buluş yoluyla öğrenme, gösterip yaptırma, sorgulama ve keşfetme

Öğrenci Sayısı: 20

Süre: 2 ders saati

Hazırlık: Örüntüler ile nerelerde karşılaşırız?

Örüntüleri matematikte ne zaman kullanırız?

Sayı örüntüleri oluşturmaları istenerek basit örneklerle konuya girilir. Örneğin: 1,3,5,7,… bir sayı örüntüsüdür.

Öğrencilerden eskiden kullanılan matematik ve geometri terimlerinin günümüzde ne gibi değişimlere uğradığı hakkında düşünceleri sorulur.

Uygulama: Öğrencilere birer kağıt dağıtalım.

Makas ile kağıdı üç eş parçaya kestirelim.

Oluşan eş kağıtların her birini tekrar üç eş parçaya kestirelim ve bu işlemi devam ettirelim. Kesme sıra numarasıyla ve kesme sonucunda oluşan parça sayılarıyla ilgili tablo düzenletelim.Tabloda parça sayısını gösteren sütunda oluşan sayı örüntüsünü inceletelim. Örüntünün üslü  sayı olarak yazdıralım. Örüntünün genel terimini bulduralım.

Genel terimdeki an  ifadesinde a taban, n üs’dür. a sayısını n kadar yan yana yazıp çarparız. Sınıfa hesap makinesi  getirip inceletelim.

Örüntüdeki genel terimi hesap makinesindeki tuşlardan benzer olanı bulmaları istenir?

Hesap makinesinde  bir üslü sayıyı hesaplamak için hangi tuşları nasıl kullanılabilecekleriyle ilgili açıklamalar yapalım.

Eğer üslü sayı hesaplama tuşu bozuk olursa  64  veya  37  gibi üslü sayıları nasıl hesaplarsınız? Sorusunu tartışmaya açalım.

Öğrencilerden Atatürk’ün yazdığı geometri kitabının bir örneğini bulmaları ve bu kitapla ilgili bir kompozisyon yazmaları istenir.

Ölçme ve Değerlendirme:

1. Aşağıdaki çarpımları üslü sayı olarak yazınız.

a)      4´4´4´4´4     b) 3´3´3     c) 9´9´9´9´9´9´9

2. Aşağıdaki işlemleri hesap makinesi kullanarak yapınız.

a)      210     b) 134     c) 2352      d) 105    

3. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a)      5,24´ 102     b) 4,205´ 10     c) 37´ 104

                                               Fatih KARA

                                       Matematik Öğretmeni


ÖRNEKLEMİN ÖNEMİ

 

DERS                                    : Matematik

SINIF                                     : 6

ÖĞRENME ALANI             : İstatistik ve Olasılık

ALT ÖĞR. ALANI               : Araştırmalar İçin Sorular Oluşturma ve Veri Toplama

BECERİLER                        : İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme

KAZANIMLAR                               : Bir topluluktaki farklı özellikler hakkında sorular üretir ve veri                      

                                                  toplar.

                                                  Bir soruya uygun örneklem  seçer.

ARAÇ VE GEREÇLER       :

 

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

 

     1. “İstatistik nedir ve neden istatistiğe ihtiyaç duyarız?” sorusu ile öğrencilerin ön bilgileri  kontrol edilir ve istatistik kavramına giriş yapılır.

 

     2. Aşağıdaki  örnek olay sınıfta tartışılarak örneklem belirlenmeye çalışılır.

 

      “Süt ürünleri üreten bir firma yeni bir meyveli yoğurt üzerinde çalışmaktadır. Ürün pazarlanmadan önce belirli bir gruba tanıtılarak beğenilip beğenilmediğiyle ilgili araştırma yapmak isteniyor.

         “Bu araştırmadan doğru sonuçlar elde edilebilmesi için nasıl bir grup üzerinde çalışılması gerekir?”

         Soru üzerinde tartışılarak bu araştırmanın yapılacağı grubun yaşının, cinsiyetinin,yerleşim biriminin, sosyo-ekonomik düzeyinin vb. önemli olup olmadığı üzerinde tartışılarak örneklem belirlenir.Örneklem belirlenirken insanlardaki gelişim dönemleri ve bu dönemlerin belirgin özellikleriyle ilişkilendirme yapılabilir.

 

     3. Seçilecek örnekleme göre yanlı sonuçların doğabileceği durumlar tartışılarak varılan sonuç açıklanır. Örneğin; Türkiye’deki kişi başına düşen gelir hesaplanırken sadece İstanbul’un zengin semtlerinden seçilen bir örneklem üzerinde araştırma  yapılmasının, yanlı sonuçlar doğuracağı tartışılır.Varılan sonuçlar yazılı ve sözlü olarak açıklatılır.

 

     4. Öğrenciler dörder veya beşer kişilik gruplara ayrılarak “Okuldaki başarınızı neler etkiler?” sorusunun olası cevaplarını bir kağıt üzerine yazmaları istenir. Her grup temsilcisi yazılanları okur. Farklı cevaplar alt alta tahtaya sıralanır. Bunlardan yararlanılarak anket soruları oluşturulur. Anket sınıf içinde veya şartlar uygunsa diğer sınıflarda da uygulanarak verilir, çetele tablosunda gösterilir ve yorumlanır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

    1. Bir şekerleme firması daha fazla gofret satmak istemektedir. Gofretin reklamını televizyonda en çok izlenen programda yapılmak isteniyor. Firma yaptırdığı araştırma sonucunda, en çok izlenen programın yetişkinlerin izlediği dizi film olduğunu belirledi.

·      Reklam en çok izlenen dizi arasında yayınlanırsa amacına ulaşır mı? Açıklayınız.

·      Reklamın yapılacağı program belirlenirken nelere dikkat edilmesi gerekir?

·      Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup örneklem olduğuna göre bu araştırmanın örneklemi nasıl seçilmelidir?

   2. Okulun öğretmen profilini belirlemek için içeriğinde uygun soruların bulunduğu bir anket hazırlayıp topladığınız verilerle ilgili çetele tablosu yapınız.Tablodan çıkardığınız sonucu birkaç cümleyle yazınız.

 

TABLO OLUŞTURMA

 

DERS                                    : Matematik

SINIF                                     : 7

ÖĞRENME ALANI             : İstatistik ve Olasılık

ALT ÖĞR. ALANI               : Tablo ve Grafikler

BECERİLER                        : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim

KAZANIMLAR                    : Verileri kullanarak tablo oluşturur.

ARAÇ VE GEREÇLER       :

 

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

 

1. Öğrencilerden, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://www.kultur.gov.tr) yer alan verilerden oluşturulan tabloyu yorumlamaları istenir.

 

      “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 12.03.2004 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 31.03.2004 tarihli genelge doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüklerince 2004 yılında  operasyon yapılmıştır. 01/01/2004 - 11/03/2004  tarihlerinde 84 operasyon yapılırken 12/03/2004-31/12/2004 tarihlerinde 2697 operasyon yapılmıştır.

 

     Yapılan operasyonların sonuçları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

                     Tablo: 2004 Yılında Yapılan Operasyon Sonuçları

Materyal çeşidi

I. operasyon

2. operasyon

Ele geçen materyal miktarı

Ele geçen materyal miktarı

Bandrolsüz CD/VCD

237 684

1 422 122

Bandrolsüz DVD

3088

39 508

Bandrolsüz kitap

8268

260 981

Bandrolsüz video kaset

64

591

Bandrolsüz teyp kaset

3195

50 137

Bandrollü CD/VCD

0

4637

Bandrollü kitap

0

2804

Bandrollü teyp kaseti

0

3623

Toplam

252 299

1 784 403

 

      Tablo incelendiğinde, yapılan operasyon sonucunda bandrolsüz materyallerin ele geçirildiği, bunun çok üzücü bir durum olduğu, kişilerin haksız yere para kazanması sonucu ülkemizin ve bu materyallerin gerçek sahiplerinin zarara uğradığı, bu nedenle öğrencilerin kitap, kaset, CD/DVD vb. materyalleri alırken bandrollü olmasına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanır.

 

2. Bir kağıt verilerek, bu kağıda  her öğrencinin doğduğu ayı yazmaları istenir.

3. Bu verilerle ilgili bir tablo oluşturmaları istenir.

4. Tabloya temsil ettiği bilgiye uygun bir başlık yazdırılır.

5. Öğrencilere tabloların istatistiksel bir temsil biçimi olduğu hatırlatılarak oluşturdukları tabloyu yorumlamaları ve yorumlarını yazmaları istenir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

·        Aşağıdaki verileri kullanarak bir problem oluşturunuz. Bu verileri tablo kullanarak düzenleyiniz.

       2 ,7, 6, 3, 1, 2, 7, 6, 3, 2, 2, 6, 9, 5, 3, 2, 2, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 11

 

benim param

 

Ders                                    : Matematik

SINIF                                    : 6

ÖĞRENME ALANI             : Sayılar

ALT ÖĞRENME ALANI    : Doğal Sayılar

KAZANIMLAR                    : Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve 

                                                 kurar (1).

ARA DİSİPLİN                    : Kariyer Bilincini Geliştirme    

kAZANIMLAR                    : Para harcamayı gerektiren uygun amaçları belirler (13).

Parasını uygun biçimde önceliklerini belirleyerek harcar (14).

 

 

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

 

1.    Öğretmen, paranın ortaya çıkış nedenini ve paranın insan yaşamındaki işlevi ile ilgili aşağıdaki bilgileri öğrencilere aktarır: 

PARANIN TARİHİ

 

Değiş-Tokuş: İnsanlık tarihinin başlangıcından beri karşılıklı yarar sağlamak amacıyla kaynak ya da hizmetlerin takas yapılmasıdır. Bir yerde değiş-tokuş insanlık tarihinde paranın ilk kullanılışıdır.

 

Hayvanlar ve Tarım Ürünleri (M.Ö. 9000-6000): Değiş-tokuştan sonra ilk olarak inek, sığır, koyun, deve vb. hayvanlar para birimi olarak kullanılmıştır. 1900’lü yılların ortasına kadar Afrika’da kullanılmaya devam etmiştir.

Tarımın gelişmesiyle özellikle hububatlar para birimi olarak kullanılmaya başladı. Daha sonra tarım aletleri de para birimi olarak kullanıldı. Bankacılık Babil’de ilk başladığında saraylarda ve tapınaklarda hububatlar ve tarım aletleri para birimi olarak saklanırdı.

 

Değerli Madenler: Daha önce kullanılan ağır ve büyük şeylerden daha uygundular. Ayrıca küçültülüp keselerde taşınabiliyorlardı. Ancak bir madenin ne kadar saf olduğunu anlamak oldukça zor olduğu için para birimi olarak kullanılmıyordu.

 

Deniz Kabukları (M.Ö. 1200): Para birimi olarak kullanılan deniz kabukları ilk olarak Çin kıyılarındaki Hint ve Büyük Okyanustan çıkarılmıştır. Tarih boyunca pek çok toplum deniz kabuklarını kullanmıştır. Yakın bir zamana kadar da Afrika’nın bazı toplumlarında kullanılmıştır. Deniz kabukları tarih boyunca en uzun süre kullanılan para birimidir.

 

Madenî Paralar: İlk madenî paralar, Taş Devri’nin sonlarında Çin’de bronz ve bakır deniz kabukları şeklinde ortaya çıkmıştır. Çinliler bu paraları zincir şeklinde bir arada tutabilmek için ortalarını boş bırakıyorlardı. Çin dışında ilk madenî paralar gümüşten yapılmıştır. Yavaş yavaş günümüzde kullanılan yuvarlak hâlini almış ve üzerlerine çeşitli imparatorların resimleri damgalanmıştır. Bu paralar ilk olarak Anadolu’da Lidyalılar tarafından kullanılmıştır. Lidyalıların teknikleri çok kısa bir sürede Yunan, Pers, Makedonya ve Roma İmparatorlukları tarafından da kullanılmıştır. Çin’den farklı olarak tüm bu imparatorluklar madenî paraları yaparken değeri olan altın, gümüş ve bronz kullanmışlardır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !